વધુ એક અમૂલ્ય દ્રવ્ય : અજમોદાદિ ચૂર્ણ.

આમવાત, સંધિવાત, રાંઝણ, કટિશૂળ તેમજ
– શૂળ વગેરે વાયુના રોગો માટે :
અજમોદાદિ ચૂર્ણ

યોજના: અજમો, મરી, લીંડીપીપર, વાવડિંગ, દેવદાર, ચિત્રક, સુવા, સિંધવ અને પીપરીમૂળના ૧-૧ ભાગ ચૂર્ણમાં ૫ ભાગ હરડેનું અને ૧૦-૧૦ ભાગ સુંઠ અને વધારાનું ચૂર્ણ મેળવવું.

સેવનવિધિ : વસ્ત્રગાળ ચૂર્ણ કાચની સ્વચ્છ બાટલીમાં ત્રણ મહિના માટે સાચવી રાખવું (ત્રણ મહિના બાદ તેના ગુણ ઘટે છે). ૧/૨ ગ્રામથી ૨ ગ્રામ સુધી સવારે, સાંજે અને રાત્રે પાણીમાં લેવું.

૦ ઉપયોગ : (૧) આમવાત (રૂમેટિઝમ)- સવારે, સાંજે અને રાત્રે ૧-૧ ચમચી ચૂર્ણ ગરમ પાણીમાં. (૨) સંધિવાત- દિવસમાં બેત્રણ વખત ૨-૨ ગ્રામ ચૂર્ણ પાણીમાં. (૩) રાંઝણ (સાયેટિકા) – ચમચી ચૂર્ણ દિવસમાં ત્રણ વખત પાણીમાં. (૪) કટિશૂળ – ૧-૧
ચમચી ચૂર્ણ સવારે –સાંજે ગરમ પાણી સાથે લેવું. (૫) શૂળ – શરીરના કોઇ પણ અંગ પ્રત્યંગમાં રાળ નીકળતું હોય ત્યારે ગરમ પાણીમાં માપસર ચૂર્ણ ફરકાવવું.

૦ નોંધ : દેવદાર અને વરધારાનાં લાકડાં ખૂબ કઠણ હોવાથી ખાંડવું ઘણું મુશ્કેલ બને તેમણે કોઈ સારી ફાર્મસીમાંથી તૈયાર તાજું ચૂર્ણ ખરીદીને ઉપયોગમાં લેવું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s