જ્ઞાન–અનુભવયુક્ત આયુર્વેદિક પુસ્તકોનો સૅટ મેળવો ૫૦ % કિંમતે !!

આયુર્વેદનાં જ્ઞાન–અનુભવયુક્ત ૧૦૧ પુસ્તકોનો સૅટ ૫૦%ની કિંમતે મેળવવા સંપર્ક કરો :    
  મુખ્ય કાર્યાલય :   આયુ સેન્ટર, 

303, હરેકૃષ્ણ કૉમ્પ્લેક્સ, પાલડી, અમદાવાદ – 380007 

ફોન : 079 26585303 (૧૧.થી ૪.૦)

ચૅક  AYU TRUST ના નામનો લખવો

 

   
ક્રમ પુસ્તકનું નામ   કિંમત રૂ.
૧. અતૃપ્ત ઝંખના (આયુર્વેદીય નવલકથા)   ૮૦
૨. अतृप्त झंखना (હીન્દી)   ૧૦૦
૩. અનુભવનું અમૃત (ભાગ પહેલો)   ૬૦
૪. અનુભવનું અમૃત (બીજો)   ૬૦
૫. અનુભવનું અમૃત (ત્રીજો)   ૧૦૦
અનુભવનું અમૃત (ચોથો)   ૧૦૦
અનુભવનું અમૃત (પાંચમો)   ૧૦૦
અનુભવનું અમૃત (છઠ્ઠો)   ૧૦૦
અનુભવનું અમૃત (સાતમો)   ૧૦૦
૧૦ આપણાં ઈમર્જન્સી ઔષધો   ૩૫
૧૧ આમળાં   ૫૦
૧૨ આમળાં (સંક્ષિપ્ત)   ૨૫
૧૩ આયુર્વેદ આપણાં સૌનો   ૪૦
૧૪ આયુર્વેદ નિનાદ (આયુર્વેદીય ગીતો)   ૨૫
૧૫ આયુર્વેદ હવે ઘરઘરમાં   ૩૦
૧૬ આયુર્વેદની પુનઃપ્રતિષ્ઠા   ૩૦
૧૭ આયુર્વેદીય રેડિયોવાર્તાલાપ (સાતપ્રશ્નો)   ૧૦
૧૮ આયુર્વેદીય વાર્તાલાપ   ૨૫
૧૯ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧ (લેખો)   ૪૦
૨૦ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૨ ”   ૪૫
૨૧ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૩ ”   ૪૦
૨૨ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૪   ૪૦
૨૩ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૫   ૪૦
૨૪ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૬   ૬૦
૨૫ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૭   ૩૫
૨૬ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૮   ૩૫
૨૭ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૯   ૩૫
૨૮ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૦   ૩૫
૨૯ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૧   ૫૦
૩૦ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૨   ૫૦
૩૧ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૩   ૫૦
૩૨ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૪   ૫૫
૩૩ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૫   ૫૦
૩૪ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૬   ૫૫
૩૫ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૭   ૫૫
૩૬ આરોગ્ય અને ઔષધ ભાગ – ૧૮   ૬૦
૩૭ આરોગ્ય અને ઔષધ   ૧૨૫
૩૮ આરોગ્ય આપણા સૌનું – ૨ (વિહાર)   ૩૦
૩૯ આરોગ્ય આપણા સૌનું – (વિહાર–૨)   ૨૫
૪૦ આરોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી – ૧ (૧૫૧ પ્રશ્નો)   ૩૦
૪૧ આરોગ્ય પ્રશ્નોત્તરી – ૨ (૧૫૧ પ્રશ્નો)   ૩૦
૪૨ આરોગ્યરક્ષા   ૨૫
૪૩ આરોગ્ય–સૂત્ર (શ્લોકો–સૂત્રો)   ૨૦
૪૪ આહાર વિવેક   ૩૦
૪૫ ઈમર્જન્સી બૉક્સ   ૩૦
૪૬ ઉત્તમ ઇચ્છિત સંતાન (પુંસવન પ્રયોગ)   125
૪૭ ઉપયોગી ચૂર્ણો (૪૦ ચૂર્ણો)   ૩૫
૪૮ ઊઠો ! આયુર્વેદને અપનાવો   ૧૦
૪૯ કફના રોગો   ૩૫
૫૦ કાકડા   ૧૦
૫૧ કાનના રોગો   ૩૦
૫૨ કાનના રોગો (સંક્ષિપ્ત)   ૨૦
૫૩ ક્રિયાત્મક આયુર્વેદ   ૩૦
૫૪ ગાંધીજીની આયુર્વેદ દૃષ્ટિ   ૧૫
૫૫ ગુજરાતનું વનૌષધિ દર્શન   ૧૦૦
૫૬ ઘરગથ્થુ તાત્કાલિક સારવાર   ૩૦
૫૭ ચામડીના રોગો (સર્વ ત્વચા રોગો)   ૧૫
૫૮ જ્વર ચિકિત્સા   ૨૦
૫૯ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૧   ૧૦
૬૦ ઝેર તો પીવાતાં જાણી જાણી ! – ૩   ૨૫
૬૧ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૧   ૩૫
૬૨ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૨   ૩૫
૬૩ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૩   ૩૫
૬૪ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૪   ૩૫
૬૫ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૫   ૩૫
૬૬ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૬   ૩૫
૬૭ તમારો રોગ – તમારું આરોગ્ય – ૭   ૩૫
૬૮ તમે જ તમારા વૈદ્ય   ૫૦
૬૯ દ્રાક્ષ   ૧૦
૭૦ દિવ્ય ઔષધિ – ૧ (૨૦ વનસ્પતિ)   ૩૫
૭૧ દિવ્ય ઔષધિ – ૨ (ચારસો પ્રયોગ)   ૩૫
૭૨ દિવ્ય ઔષધિ – ૩ (પાંચસો પ્રયોગ)   ૪૦
૭૩ દિવ્યૌષધિ શતક (પ્રદર્શન મૅટર)   ૮૦
૭૪ दिव्यौषधि शतक (હિન્દી)   ૭૦
૭૫ નિત્ય નિરોગી (આહારવિષયક લેખો)   ૨૫
૭૬ નિદ્રા   ૧૦
૭૭ પુનઃ આયુર્વેદ પ્રતિ   ૧૦
૭૮ ફળો – આહારરૂપે – ઔષધરૂપે   ૬૫
૭૯ બાહ્યોપયોગી ઔષધો (તેલ–ઘૃત–મલમ)   ૨૫
૮૦ બાળકોના રોગો   ૭૫/–
૮૧ મૃત્યુને આલિંગન   ૨૫
૮૨ રોગ–પ્રતિકાર   ૩૦
૮૩ રોજિંદા રોગો   ૩૫
 ૮૪ રોજિંદાં આયુર્વેદ   ૧૧૫
૮૫ વનસ્પતિ ઔષધો–૧ (સુપરિચિત વનસ્પતિ)   ૩૦
૮૬ વનસ્પતિ ઔષધો–૨ (સુપરિચિત વનસ્પતિ)   ૩૦
૮૭ વાયુના રોગો   ૩૫
૮૮ વાળના રોગો   ૯૦
૮૯ વાળના રોગો (સંક્ષિપ્ત)   ૪૫
૯૦ વાળની સંભાળ (પોકેટ બુક)   ૨૫
૯૧ શિરઃશૂલ   ૨૫
૯૨ સદા સ્વસ્થ કેમ રહેશો ?   ૧૨૫
૯૩ તમે જ તમારા વૈદ્ય   ૫૦
૯૪ શૂલ   ૧૫
૯૫ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૧   ૨૫
૯૬ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૨   ૨૫
૯૭ સ્વાવલંબી ચિકિત્સા – ૩   ૨૫
૯૮ સ્વાસ્થ્ય રક્ષા   ૩૦
૯૯ સ્ત્રીઓના રોગો   ૨૦
૧૦૦ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૧   ૧૨૦
૧૦૧ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૨   ૧૨૦
૧૦૨ સચિત્ર દિવ્યૌષધિદર્શન – ૩   ૧૨૦
૧૦૩ સદ્ય ચિકિત્સા (ઈમર્જન્સી સારવાર)   ૩૦
૧૦૪ સર્વોત્તમ ૩૦ ઔષધો   ૩૦
૧૦૫ સર્વોપયોગી ઔષધપેટી (૧૬ ઔષધો)   ૧૦
૧૦૬ સર્વોપયોગી ઔષધો   ૨૫
૧૦૭ સુપરિચિત ચૂર્ણો   ૩૫
૧૦૮ સૌએ સમજવા જેવું (મનનીય લેખો)   ૪૫
૧૦૯ અનુભૂત ચિકિત્સા (વૈદ્ય વત્સલ વસાણી)   ૨૫
૧૧૦ ઓષધિગાન ભાગ – ૧ (નરહરિભાઈ)   ૪૦
૧૧૧ પંચકર્મ         (વૈદ્ય મગનભાઈ ભટ્ટ)    ૩૦
                                 કુલ કિંમત આશરે   ૪૯૬૦/–
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s