પ્રથમ ઈ–બુક : ‘અનુભવનું અમૃત’ ભાગ : ૮

આયુપ્રકાશનનાં ૧૫૦ પુસ્તકોમાંનું

૬૧ રોગોનાં કારણો, લક્ષણો, સંપ્રાપ્તિ અને ઉપચારની સમજ આપતું

સૌ પ્રથમ ઈ–પુસ્તકરૂપે પ્રગટ

 અનુભવનું અમૃત ભાગ : ૮

નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો :

ANUBHAVNUN AMRUT 8 BY SHREE SHOBHAN

લેખક : વૈદ્ય શ્રી શોભન વસાણી

 સંપર્ક :

વૈદ્ય શ્રી એમ. એચ. બારોટ : drkumar_barot@yahoo.com

વૈદ્ય શ્રી નીતાબહેન ગોસ્વામી : drnitaben@sify.com

વૈદ્ય શ્રી રાજેશભાઈ ઠક્કર : vdrajeshthakkar@gmail.com

 ફોન દ્વારા સંપર્કો માટે :

આયુટ્રસ્ટ :

079 26585303  / 98255 80953

વૈદ્ય નીતાબહેન :

98250 71774

વૈદ્ય રાજેશભાઈ :

98240 43467

વૈદ્ય વત્સલ વસાણી :

30150015 / 8000007932 / o79 – 27540768

વૈદ્ય એમ. એચ. બારોટ :

98989 26642

========================

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s