અઘેડો

અઘેડો

વેદકાળથી યજ્ઞમાં અઘેડો વપરાય,

વનસ્પતિ શિરોમણિ તેથી એ કહેવાય.

                                               હળવો, કડવો ને લૂખો, વાયુ, કફ હરનાર,

                      નાશ કરી રોગો બધા, કાંતિનો દેનાર.

                     લાવો મૂળ અઘેડીનું પુષ્યનક્ષત્ર માંય,

                       લાલ સૂતરથી ગાંઠીને બાંધો દર્દીની બાંય.

                            તરિયો તાવ મટી જશે, દર્દીને સુખ હોય,

                              સાચું શોઢલજી કહે, અનુભવ સૌ કરી જોય.

                                 વંધ્યત્વદુઃખ અતિઘણું નારીને મન હોય,

                                    પથરા દેવ ગણી પૂજે, ઇચ્છા પૂરી ન હોય.

                                દૂધ સાથે અઘેડીનું, મૂળ ઘસીને કોઈ

                                   પીવે રસ આનંદથી ઋતુમતી જે હોય,

                                        શોઢલ વાણી ઉચ્ચરે, ગર્ભવતી તે હોય.

                                           મૂષક, વૃશ્વિક, સર્પનું, શ્વાનતણું વિષ હોય,

                                           કોલેરા, સોજા, વળી મસા, શિરઃશૂળ હોય,

                                            દૂધ, છાશ અનુપાનમાં લઈ શકે સૌ કોઈ.

                                                      ક્ષુધા, તૃષા, જ્વર ને વળી, દ્રષ્ટિમાંદ્ય, કૃમિ હોય,

                                          વિકાર સઘળા દૂર કરે ભરેલ તનમાં હોય.

                              – સ્વ. નરહરિભાઈ ભટ્ટ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s