ગુણકારી અરડૂસી

અરડૂસી

કડવી ને ગુણકારી એ,

ઠંડી તો ય હળવી છે એ !

પિત્તભર્યા કફમાં તંતે,

વાસુકિ લડતી ખંતે !…. કડવી.

દમ ને પ્રમેહ, સોજામાં,

સસણી, ને પાયોરિયામાં,

ચર્મરોગ, ઊલટી, મેદે,

રક્ષણ એ કરતી રહે છે… કડવી.

પત્ર, પુષ્ય, મૂળિયાં એનાં,

અંગ સૌ ઔષધ તેનાં,

અલગ અનુપાન લેતાં તે,

રોગ સકળ હરનારી છે… કડવી.

દવા હવે થઈ છે મોંઘી,

બિલ મોટાં, જિંદગી સોંઘી;

પાસાં ભેગાં બેઉ કરવાને,

ચિંતા રોજ રોજ સતાવે…        કડવી.

ઘર આંગણે એ રમતી,

કોઇને ક્યારે ય ન દમતી;

સૌને ગમતી, હસતી એ,

સત્કારે હર્ષ ભરી એ… કડવી.

– સ્વ. નરહરિભાઈ ભટ્ટ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s