કારેલાં રે કારેલાં !

 – સ્વ. નરહરિ ભટ્ટ

કારેલાં ખૂબ કડવાં,

મુખ મચકોડી નાખે;

સ્થાન લઈ ખટરસમાં,

કામ રૂડાં જ દીપાવે.

કડવી લીમડી ભાળો,

શીતળ એનો છાંયો;

સમજે જન જે શાણો,

કડવા રસને માણો !

મધુર, અમ્લરસ ગમતા,

લવણ, કટુ, કષાય;

આ સૌનું સંયોજન કરતાં

કારેલાં શેં વીસરાય ?!

ઉત્તમ એનો કડવો ગુણ,

ઔષધ થઈ મીઠડો લાગે;

અમૃતરૂપ પ્રભુનું આ ૠણ

રે ! આજ ઉપેક્ષા પામે !

રોગોને શરદ જમાવે,

કારેલાં તરત વિદાય કરે;

કફ–પિત્તને સખત નમાવે,

તનના રોગો નિષ્પ્રાણ કરે.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

આયુષ્યના અવશેષે લખાયેલાં ૨૦૦ વનસ્પતિગાનના સંગ્રહો

(‘ઔષધિગાન” ભાગ ૧–૨)માંથી

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s