કારેલાં રે કારેલાં !

 – સ્વ. નરહરિ ભટ્ટ

કારેલાં ખૂબ કડવાં,

મુખ મચકોડી નાખે;

સ્થાન લઈ ખટરસમાં,

કામ રૂડાં જ દીપાવે.

કડવી લીમડી ભાળો,

શીતળ એનો છાંયો;

સમજે જન જે શાણો,

કડવા રસને માણો !

મધુર, અમ્લરસ ગમતા,

લવણ, કટુ, કષાય;

આ સૌનું સંયોજન કરતાં

કારેલાં શેં વીસરાય ?!

ઉત્તમ એનો કડવો ગુણ,

ઔષધ થઈ મીઠડો લાગે;

અમૃતરૂપ પ્રભુનું આ ૠણ

રે ! આજ ઉપેક્ષા પામે !

રોગોને શરદ જમાવે,

કારેલાં તરત વિદાય કરે;

કફ–પિત્તને સખત નમાવે,

તનના રોગો નિષ્પ્રાણ કરે.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

આયુષ્યના અવશેષે લખાયેલાં ૨૦૦ વનસ્પતિગાનના સંગ્રહો

(‘ઔષધિગાન” ભાગ ૧–૨)માંથી

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s