રડતી ઔષધિ

શિરચ્છેદ !!

રડતી ઔષધિ

(ગાન)

રડતી…, રડતી…!

આ દિવ્ય ઔષધિ રડતી !

ગયા યુગમાં જે ઔષધનાં વાવેતર  યોજાતાં’તાં,

જીવ માત્રના જતન કારણે રક્ષણ જેનાં થાતાં’તાં;

આજ કોલસા કાજ એ જ કાં આગ મહીં હડહડતી !…..

આ દિવ્ય ઔષધિ.

પ્રભાતકાળે તુલસીક્યારે જલસીંચન જ્યાં થાતાં’તાં,

પુનિત પત્રનાં ડગલેપગલે પૂજન જ્યાં યોજાતાં’તાં;

હાય ! આજ રે, એ ઉપયોગી નથી દૃષ્ટિએ ચડતી !…..

આ દિવ્ય ઔષધિ.

લાખ્ખો ક્ષય કે રક્તપિત્ત યા ઉધરસમાં પીડાતાં જ્યાં,

અરડૂસીના ત્યાં  જ છોડવા  નિર્દય થૈ ખોદાતા  કાં ?

પરદેશી ઔષધના યોગે પ્રજા રોગમાં પડતી !…………

આ દિવ્ય ઔષધિ.

વૃદ્ધપણું, રોગો હરનારાં આજ આંબળાં છે ક્યાં ?

હરડે જગનું હિત કરનારી, કોઈ ધ્યાન કાં દેતું ના ?

રડે આકડો ! રડે પીપળો ! ગળો ડૂસકાં ભરતી !………

આ દિવ્ય ઔષધિ.

– શોભન.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s